32.200 ευρώ για το "οικονομικό κίνητρο" και 53.000 ευρώ για τις υπερωρίες των υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α

10.7.11

Έγκριση δαπάνης για την καταβολή οικονομικού κινήτρου στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α., για τον μήνα Απρίλιο 2011:


Εγκρίνουμε δαπάνη μέχρι τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (32.200,00 €) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου μας ειδικού φορέα 33-210 και Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0579: Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές), Οικονομικού Έτους 2011, για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α. για τον μήνα Απρίλιο 2011.Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α., μηνός Μαϊου έτους 2011:

Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού μέχρι πενήντα τριών χιλιάδων Ευρώ (53.000,00 €) σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου μας ειδικού φορέα 33-210 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511, για την αποζημίωση από υπερωριακή εργασία των
υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α. για τον μήνα Μάϊο 2011.


Σχόλιο Παραπολιτικής: Βάλτε φόρο και στον αέρα, αρκεί να μην πειραχθεί το Δημόσιο...