6.888 ευρώ για την αποζημίωση συμμετοχής σε συμβούλια κι επιτροπές

3.3.12

Συντονισμένα συνεχίζεται η μάχη για τον...περιορισμό των δημοσίων δαπανών από το Υπ.Εργασίας και το Υπ.Οικονομικών.

Το ευτελές ποσό των 6.888 ευρώ θα διατεθεί για την αποζημίωση επιτροπών και συμβουλίων του Μετοχικού Ταμείου...


...Πολιτικών Υπαλλήλων.

"Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους €6.880,00 (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΜΕΤΟΧΙΚΟY ΤΑΜΕΙΟY ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, Κ.Α.Ε. 0264-Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές οικ. έτος 2012, για: ***(ΚΑΕ.:0264) την έγκριση διάθεσης πίστωσης και την Πληρωμή για την αποζημίωση σε συμβούλια, Εpιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν3205/03)."

Το σχετικό έγγραφο στη Διαύγεια εδώ. Μην με ρωτήσετε τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο Ταμείο και κοστίζουν τόσο πολύ oι επιτροπές του. Μπορώ να σας ενημερώσω πάντως για το ποια είναι τα μέλη του. Είναι οι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και της Βουλής, τα δικά "μας" παιδιά...