Πρώην εργαζόμενοι ΟΔΔΥ: Έγιναν τελωνειακοί κι...αυξήθηκαν οι αποδοχές τους!

12.3.12

Από τα ΝΕΑ:

Την απόφαση για την κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος και ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ντ. Ρόβλιας.

Βάσει της απόφασης, οι εργαζόμενοι εντάσσονται στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών. Η αλλαγή του καθεστώτος για την πλειονότητα του προσωπικού ισοδυναμεί με αύξηση...


... 25% στο μισθό τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού ΑΕ που συστάθηκε με το Π.Δ.413/1998 καταργήθηκε και οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του θα επιδιώκονται και θα ασκούνται εφεξής από το υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.

Ομοίως, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΔΔΥ περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και αξιώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Δημόσιο.

Το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ΟΔΔΥ ΑΕ μεταφέρθηκε και εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ωστόσο πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

Ομοίως, το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ΟΔΔΥ ΑΕ που υπηρετεί στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΔΔΥ μεταφέρθηκε και εντάχθηκε με την ίδια σχέση εργασίας στις κατά τόπους πλησιέστερες Τελωνειακές Αρχές.
Ωστόσο, ελάχιστοι από το προσωπικό του ΟΔΔΥ λάμβαναν αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα μεγαλύτερα από αυτά των τελωνειακών υπαλλήλων. Έτσι, με την αλλαγή του καθεστώτος η πλειονότητα του προσωπικού θα λάβει αυξήσεις μισθού έως και 25%.

Σχόλιο Παραπολιτικής: Στον ιδιωτικό τομέα, όταν κλείνει μια επιχείρηση, οι εργαζόμενοι της απολύονται. Στο δημόσιο τομέα, παίρνουν αύξηση.