Παπαδήμος: Η δημοσιονομική εξυγίανση εξαρτάται από την εκτεταμένη μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους

19.4.12

Επιστολή προς τον Manuel Barroso, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έστειλε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος στην οποία και περιγράφεται αναλυτικά η πορεία της Ελλάδας αυτήν την εποχή.

Αν κι εκτενής, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον:

Αξιότιμε Πρόεδρε Barroso,

Κατόπιν της ιδιαιτέρως εποικοδομητικής συνάντησης που είχαμε στις 29 Φεβρουαρίου 2012 και της επιστολής σας που ακολούθησε στις 6 Μαρτίου 2012 και εν όψει της επικείμενης Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν σας ορισμένα από τα σημαντικά ζητήματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, που μπορούν να συμβάλλουν...


...σημαντικά στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης στην Ελλάδα. Θα ήθελα να δώσω έμφαση στους τομείς, που η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει προτεραιότητα τους τελευταίους μήνες, οι οποίοι είναι: η οικονομική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προώθηση μεγάλων έργων υποδομών, η μείωση της ανεργίας μεταξύ των νέων, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, οι πολιτικές στον τομέα της ενέργειας, η απορρόφηση και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθρωτικών ταμείων της ΕΕ.

1. Οικονομική στήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με τη δική σας στήριξη αλλά και του Επιτρόπου Hahn, επιτεύχθηκε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πάνω στις βασικές παραμέτρους του Ταμείου Εγγυήσεων για τη στήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Αυτή η συμφωνία, η οποία υπεγράφη στις 21 Μαρτίου 2012 και περιλαμβάνει Εγγύηση 500 εκατομμυρίων ευρώ, θα αυξήσει τους διαθέσιμους πόρους στην πραγματική οικονομία κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η καινούργια Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ Άννα Διαμαντοπούλου, συνεχίζει να έχει την ευθύνη υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.

Επιπροσθέτως, οι ελληνικές Αρχές έχουν υιοθετήσει επιπλέον μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν αρκετά δημοσιονομικά εργαλεία που τα διαχειρίζεται κατά κύριο λόγο το Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ). Η συμβολή των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) σε αυτά τα μέτρα είναι της τάξεως του 1.189.000.000 ευρώ και αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της μόχλευσης κοινοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων της ΕΕ είναι καθοριστικός και πρέπει να συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά.

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει έμφαση επίσης στον εντοπισμό και την άρση των εμποδίων που λειτούργησαν ανασταλτικά στην εκταμίευση των διαθέσιμων πόρων από τα υπάρχοντα εργαλεία για τις ΜΜΕ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα και την Task Force για την Ελλάδα, θα επιβλέπουν την κατάσταση και θα λαμβάνουν μέτρα που στοχεύουν κυρίως στην αύξηση της πιστωτικής ροής προς τις ΜΜΕ, και γενικότερα στην πραγματική οικονομία.

2. Προώθηση μεγάλων έργων υποδομών

Η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω της προώθησης μεγάλων έργων υποδομών. Σχετικά με τις πέντε συμβάσεις παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, οι τέσσερις διεκόπησαν λόγω της σημαντικής επίπτωσης της οικονομικής κρίσης στη χρηματοδότηση και στην απόδοση των τελών. Ένας αριθμός προβλημάτων αντιμετωπίστηκε για να εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση των έργων υποδομών και η οικονομική βιωσιμότητά τους. Μετά τη συμφωνία πάνω στις γενικές αρχές που θα διέπουν αυτές τις διαπραγματεύσεις (οι οποίες επίσης παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και αφού προσδιορίστηκαν λεπτομερώς όλα τα σχετικά τεχνικά, νομικά και οικονομικά θέματα, οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον επικεντρωθεί στα εξής τρία ζητήματα:
α. τον πιθανό περιορισμό του μεγέθους των έργων και την κατάληξη των συμφωνιών για τις απαιτούμενες αποζημιώσεις λόγω των καθυστερήσεων
β. την επίτευξη ενός εσωτερικού δείκτη ανταποδοτικότητας ούτως ώστε τα έργα να είναι οικονομικά βιώσιμα τόσο για το κράτος όσο και για τους αναδόχους. Αυτό θα εξαρτηθεί εν μέρει από το κόστος της διαθέσιμης χρηματοδότησης χρέους για τα έργα και τη συμβολή του Εργαλείου Επιμερισμού Κινδύνου, που θα είναι το κλειδί σε αυτή την περίπτωση.
γ. στον τρόπο με τον οποίο οι Τράπεζες θα αντιμετωπίσουν την έκθεσή τους σε αυτά τα έργα, γεγονός που εξαρτάται από την ικανότητα των αναδόχων και των κατασκευαστικών εταιριών να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους με ένα λογικό κόστος.
Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα διευκολυνθούν ιδιαιτέρως από την ανάπτυξη του Εργαλείου Επιμερισμού Κινδύνου που θα παρέχει κεφαλαιακή πρόβλεψη προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δίνοντας τη δυνατότητα για επέκταση των δανείων ή εγγυήσεων για τη συγχρηματοδότηση των υποδομών και άλλων επενδυτικών έργων. Οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανόν να οριστικοποιηθούν μέχρι το καλοκαίρι 2012 και οι αναθεωρημένες Συμβάσεις Εκχώρησης ενδέχεται να εγκριθούν από το ελληνικό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2012.
Το Εργαλείο Επιμερισμού Κινδύνου θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τη χρηματοδότηση και άλλων σημαντικών έργων, όπως των προγραμμάτων ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων. Οι ελληνικές Αρχές δουλεύουν σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Γενική Δ/νση Περιφερειών, την Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού και την Task Force για την Ελλάδα προκειμένου να προσδιοριστεί το χαρτοφυλάκιο αυτών των έργων που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από αυτό το Εργαλείο. Η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε πρόταση προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής, υποδεικνύοντας τους πόρους του ΕΣΠΑ που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτό το Εργαλείο Επιμερισμού Κινδύνου.


3. Μείωση της Ανεργίας των Νέων

Η μείωση της ανεργίας των νέων αποτελεί πολιτική υψηλής προτεραιότητας για την ελληνική κυβέρνηση. Μια σημαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» που συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Όπως γνωρίζετε, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει: α) στην επιδότηση επιχειρήσεων ώστε να προσφέρουν εργασιακή εμπειρία και να βοηθήσουν στην ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των νέων ανέργων μεταξύ 16 και 24 ετών, β) στην επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, γ) στην εφαρμογή προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων, δ) στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υπό την επίβλεψη των δήμων και κοινοτήτων και ε) στην κατάρτιση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχέση με την «πράσινη οικονομία» και τον τουρισμό. Το σύνολο των δικαιούχων από αυτά τα πέντε προγράμματα εκτιμάται ότι ανέρχεται στους 158.000 νέους μέχρι 30 ετών, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των προγραμμάτων ανέρχεται στα 786.580.000 ευρώ.
Όσον αφορά στο άμεσο μέλλον, ένας αριθμός πρόσθετων προγραμμάτων θα ενεργοποιηθεί και θα αφορά: α) στο Εθνικό Δίκτυο Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και την Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, β) στην επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίου ηλικίας μέχρι 35 ετών, γ) στην κατάρτιση των νέων στους εργασιακούς χώρους, δ) στην επαγγελματική εκπαίδευση σε αναπτυσσόμενους τομείς, που θα εφαρμόζεται μέσω ενός συστήματος κουπονιών εκπαίδευσης, ε) σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και στ) στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι δικαιούχοι αυτών των πρόσθετων προγραμμάτων εκτιμώνται στους 46.700 νέους και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 352.750.000 ευρώ.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των δράσεων που θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη δημιουργία θέσεων εργασίας, είναι σημαντικό να εκπονήσουμε μια ευρύτερη στρατηγική που να περιλαμβάνει καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Απασχόλησης αναπτύσσει ένα «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της απασχόλησης των νέων» το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το πρώτο εξάμηνο του 2012. Οι στόχοι του σχεδίου αυτού είναι: α) η προώθηση συνεργειών μεταξύ των τριών Διαθρωτικών Ταμείων (ERDF, ESF, EAFRD/ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ-Π) προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και η προστιθέμενη αξία αυτών των πόρων, β) η στήριξη της υγιούς και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως κύριας πηγής δημιουργίας θέσεων εργασίας, γ) η χρήση των κονδυλίων του ESF που προορίζονται για τους νέους επιχειρηματίες και των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων που αναφέρονται στην 1η παράγραφο, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική θέση, η βιωσιμότητα, η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δ) η στήριξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και η προώθηση των προϊόντων του τομέα αυτού.
Το υπό μελέτη Σχέδιο Δράσης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2012, θα μπορούσε να φθάσει σε ένα σύνολο πιστώσεων 4,3 δις ευρώ έως το 2015, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα αρμόδια υπουργεία εκτιμούν ότι με το σχέδιο αυτό θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 170.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα 85.000 θέσεις εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από τους πόρους του Σχεδίου θα μπορούσαν να επωφεληθούν 36.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 350.000 ιδιώτες δικαιούχοι (εργασιακή εμπειρία, επαγγελματική κατάρτιση). Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει την συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων που λειτουργούν αποτελεσματικά, τη δημιουργία νέων δράσεων που θα ανταποκρίνονται στις σχετιζόμενες με την κρίση ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως επίσης την υιοθέτηση μιας σειράς μέτρων που θα επικεντρώνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (όπως την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την στήριξη των καινοτόμων εταιρειών και τον εξορθολογισμό των τραπεζικών διαδικασιών). Πέραν της χρηματοδότησης που παρέχεται μέσω του ΕΜΣ και αναφέρθηκαν παραπάνω, το εν λόγω Σχέδιο εξαρτάται από την επιτυχή και ταχεία εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, που υιοθετήθηκε με τον νόμο 4072 της 11ης Απριλίου 2012 για τη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Πράγματι, σε μια περίοδο όπου κλείνουν μία στις τρεις επιχειρήσεις και όπου είναι άνεργοι ένας στους πέντε Έλληνες, ίσως να μην είναι επαρκείς οι συμβατικές μέθοδοι για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Εκτός από τα μέτρα που θα ενισχύσουν, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις που θα δώσουν άμεσα ώθηση στη διαδικασία δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα πρακτικά βήματα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης:
- Για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον ΕΜΣ: μεγαλύτερη ευελιξία και επέκταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, όπως η χρηματοδότηση για την διατήρηση θέσεων εργασίας και των δράσεων που σχετίζονται με το κράτος πρόνοιας.
- Για τα προγράμματα που στηρίζουν την νεανική επιχειρηματικότητα: μείωση του ποσοστού συμμετοχής των επιχειρήσεων στην συγχρηματοδοτούμενη δομή (π.χ. στο 20% από το συνολικό κόστος της επένδυσης), επέκταση της επιλεξιμότητας των λειτουργικών εξόδων για μια ορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. τα πρώτα 2 χρόνια), αναθεώρηση και αναπροσανατολισμός των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί προς όφελος των νέων επιχειρηματιών, πιο ευέλικτοι όροι για τις νέες επιχειρήσεις σχετικά με την διατήρηση των θέσεων εργασίας, τροποποιήσεις των διαδικασιών για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επαναληπτικές προσκλήσεις) και για την πρόταση αξιολογήσεων.
- Για τα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας: η επιβράβευση των πραγματικά καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και η δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η διερεύνηση της δυνατότητας παροχής εγγυήσεων για δανεισμό και χαμηλότοκων δανείων με απλές διαδικασίες, τουλάχιστον σε όσους έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στο ΕΣΠΑ, η επέκταση των ορίων της κρατικής βοήθειας που παρέχεται υπό τον κανόνα de minimis.

4. Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων

Τον Μάρτιο του 2012 ελήφθησαν μέτρα από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου σχετικά με τον δεύτερο διεθνή διαγωνισμό για τον ΟΠΑΠ και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ιδιωτικοποίηση της «Ελληνικό Α.Ε.» Οι σχετικές διατάξεις για το Ελληνικό υιοθετήθηκαν με τον νόμο 4062 της 27ης Μαρτίου 2012.
Γενικότερα, το κανονιστικό πλαίσιο και οι διατάξεις της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασική συνιστώσα του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Είναι σημαντικό ότι τα υπό ιδιωτικοποίηση περιουσιακά στοιχεία απολαμβάνουν της υψηλότερης δυνατής νομικής προστασίας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ότι οι ιδιωτικοποιήσεις εφαρμόζονται με τρόπο που δεν ανακινεί θέματα κρατικής ενίσχυσης ή άλλων μη ανταγωνιστικών πρακτικών.
Για να εξασφαλίσει την νομική προστασία και την τήρηση των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις, το ΤΑΙΠΔ έχει υποβάλλει και θα συνεχίσει να υποβάλλει στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πληροφορίες σχετικά με το νομικό και οικονομικό καθεστώς των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης, όπως και πληροφορίες για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του κάθε περιουσιακού στοιχείου (δηλαδή για τη δομή της ιδιωτικοποίησης και την διαδικασία υποβολής προσφορών). Αυτό θα επιτρέψει στις υπηρεσίες της Επιτροπής να διαγνώσουν πιθανά θέματα κρατικής ενίσχυσης, που θα μπορούσαν να ανακύψουν, διασφαλίζοντας την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει βοήθεια και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Όσον αφορά στην ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτοκινητοδρόμων, περιφερειακών αεροδρομίων, λιμένων, τυχερών παιγνίων, υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, απαιτείται η ανάπτυξη δημοσίων πολιτικών και ενός ρυθμιστικού πλαισίου πριν πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς. Οι ελληνικές αρχές σημειώνουν πρόοδο στον τομέα αυτό για να διασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.
Επιπρόσθετα η μεταφορά κρατικών μονοπωλίων στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να συνοδευτεί από την ενίσχυση του σχετικού ρυθμιστικού καθεστώτος, όπως αυτό προβλέπεται και στο δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Για να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δημόσιες πολιτικές και για να διασφαλιστεί η τεχνική αρτιότητα, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τεχνική βοήθεια από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα σε πολλές σχετικές περιπτώσεις.

5. Πολιτικές στον ενεργειακό τομέα

Ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας είναι στρατηγικής οικονομικής σημασίας και μπορεί να διαδραματίσει ρόλο κλειδί στην ενίσχυση της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά το σχέδιο ‘Ήλιος’ έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος σε όλες τις πτυχές του (οικονομικό μοντέλο, διαθεσιμότητα γης, συνδεσιμότητα δικτύου, διαδικασία αδειοδότησης), με την εντατικοποίηση των συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και την ΕΤΕ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ορίσει οικονομικούς συμβούλους για το σχέδιο, οι οποίοι εργάσθηκαν για την διαμόρφωση του οικονομικού μοντέλου. Έχει αναπτυχθεί ένα ηλιακό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), ενώ έχουν εντοπισθεί ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι για την ανάπτυξη του σχεδίου. Υπεγράφη επίσης μια συμφωνία μεταξύ του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την παροχή τεχνικής βοήθειας στον καθορισμό των οδών βέλτιστης μεταφοράς και για τις αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές για πλήρη ανάπτυξη. Η νομοθεσία για το σχέδιο ‘Ήλιος’ (Νόμος 4062/2012) προβλέπει την ίδρυση της εταιρείας Ήλιος Α.Ε., τη διαχείριση του έργου, τις διαδικασίες αδειοδότησης και τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιλογή χώρων γης.
Όσον αφορά στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, η Ελλάδα ήταν μεταξύ των κρατών-μελών εκείνων που υιοθέτησαν πρώτα το τρίτο ενεργειακό πακέτο της Ε.Ε. Στον τομέα του ηλεκτρισμού, η Ελλάδα επέλεξε το μοντέλο ΙΤΟ σαν ένα πρώτο βήμα προς την πλήρη ιδιοκτησιακή απελευθέρωση η οποία σχεδιάζεται για τα επόμενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών, η νέα εταιρεία Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς (Transmission System Operator company) (η ΑΔΜΗΕ, 100% θυγατρική της ΔΕΗ) έχει αρχίσει να λειτουργεί και έχει αναλάβει την κυριότητα, τον έλεγχο, τη λειτουργία και τον προγραμματισμό του Συστήματος Υψηλής Τάσης. Παράλληλα, η νέα εταιρεία- διαχειριστής της αγοράς ΛΑΓΗΕ (διάδοχος της εταιρείας διαχείρισης δικτύου και αγοράς ΔΕΣΜΗΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία της την επομένη της χονδρικής αγοράς. Στα τέλη Μαρτίου συστάθηκε επίσης ο νέος φορέας διανομής ΔΕΔΔΗΕ έτσι ώστε η Ελλάδα να διαθέτει σήμερα ξεχωριστές οντότητες για τη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής καθώς και για τη χονδρική αγορά. Στην αγορά λιανικής, η Ελλάδα προχώρησε σε σταδιακή απορύθμιση των τιμολογίων της ΔΕΗ από το τέλος του 2010. Σήμερα, οι μόνες τιμές που εξακολουθούν να ρυθμίζονται είναι εκείνες των πελατών Χαμηλής Τάσης. Η τελική προθεσμία για την πλήρη απελευθέρωση των τιμολογίων αυτών είναι ο Ιούνιος 2013, σύμφωνα με το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.
Όσον αφορά στον τομέα του φυσικού αερίου, η Ελλάδα επιδιώκει την ανάπτυξη των έργων κατασκευής αγωγών που διασχίζουν τη χώρα (ITGI, IGB, South Stream, TAP) η οποία θα αυξήσει τη ρευστότητα στην αγορά φυσικού αερίου. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ελληνικός κόμβος φυσικού αερίου, είναι απαραίτητο να γίνουν πιο ενεργοί και άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου. Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται επίσης από την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, που θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2014. Ο κόμβος του φυσικού αερίου έχει επίσης ανάγκη από ενδεικτικές τιμές, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται από τη μηνιαία μέση τιμή φυσικού αερίου που δημοσιεύει η ρυθμιστική Αρχή. Η πρώτη τροποποίηση του Κώδικα για το δίκτυο φυσικού αερίου το περασμένο φθινόπωρο έχει επίσης αυξήσει τη διαφάνεια στην πρόσβαση στο δίκτυο, διευκολύνοντας τη χρήση του δικτύου με μία αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στην αγορά. Ο τομέας του φυσικού αερίου θα πρέπει να μετασχηματιστεί περαιτέρω μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη (17 εταιρείες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον). Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων της σε υδρογονάνθρακες μέσω σεισμικών ερευνών και διαγωνισμών χρησιμοποιώντας μία πολιτική «ανοιχτών θυρών».


6. Επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της Ε.Ε.

Όσον αφορά στην ταχύτερη υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ο προαναφερθείς Νόμος 4072 της 11ης Απριλίου του 2012 προβλέπει επίσης μέτρα για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης των εν εξελίξει σχεδίων τα οποία καθυστερούν λόγω κανονιστικών αδιεξόδων, έλλειψης ρευστότητας των τραπεζών και περιορισμών στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Επιπλέον, ένα γενικό σχέδιο δράσης τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2011, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για την παροχή τεχνικής βοήθειας, τα οποία καταρτίστηκαν και απεστάλησαν στην Επιτροπή και τις υπηρεσίες της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, αποτελούμενα από συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών σχετικά με τα νέα και τα τρέχοντα έργα. Τα μέτρα αυτά έχουν ήδη εφαρμοστεί με σημαντικά αποτελέσματα στο τέλος του 2011. Νέα μέτρα εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2012, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη ροή κεφαλαίων στην οικονομία. Τα μέτρα αυτά αφορούν στην απλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχων του ΕΣΠΑ και περιλαμβάνουν:
- Την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου των έργων και την τροποποίηση των καταλόγων ελέγχου, μειώνοντας έτσι το χρόνο που δαπανάται για προληπτικούς ελέγχους και βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των προσφορών (χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης: τέλος Ιουλίου 2012).
- Την αποσαφήνιση και την τυποποίηση των περιπτώσεων όπου οι τροποποιήσεις των εγκριτικών αποφάσεων είναι απαραίτητες (χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης: τέλος Απριλίου 2012).
-Τη μείωση των χρηματοδοτικών γραμμών ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ). Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάνω από 250 κονδύλια του προϋπολογισμού τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Δημόσιου Προϋπολογισμού Επενδύσεων και ο στόχος είναι να μειωθούν σε 27 κονδύλια, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια για Διαχειριστικές Αρχές και δικαιούχους (χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης: οι εθνικές ρυθμιστικές αλλαγές αναμένονται έως το τέλος του 2012).
-Την απλοποίηση στις δομές κυρίως για έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα αυτό έχουν επίσης υποβληθεί από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης: τέλος Μαΐου 2012).
-Μεταφορά της δυνατότητας της υπογραφής από τους Υφυπουργός στο ανώτερο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας. Αυτό θα μειώσει τις απαιτούμενες υπογραφές από 9 σε 3 και το χρόνο που απαιτείται για κάθε πληρωμή από 1 με 3 μήνες σε περίπου 5 ημέρες (χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης: τέλος Απριλίου 2012).

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών αναμένεται να οδηγήσει σε επιτάχυνση των πληρωμών για τα έργα που έχουν ήδη αναληφθεί ύψους πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012.
Ο Νόμος 4055 της 12ης Μαρτίου 2012 αντιμετωπίζει εν μέρει σχετικές δικαστικές διαδικασίες. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο σημείο 1 ανωτέρω, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενεργοποίηση σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων θα βοηθήσει στην άμβλυνση της έλλειψης ρευστότητας στην οικονομία.

7. Η διαρκής σημασία των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε.

Ένα ευρύτερο ζήτημα μεγάλης σημασίας για τη χώρα μου αφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020. Όπως δείχνουν ορισμένα από τα παραπάνω στοιχεία, ο προϋπολογισμός της Ένωσης, ο οποίος συγχρηματοδοτεί τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. θα βοηθήσουν αναμφισβήτητα την ελληνική οικονομία να ξεπεράσει την παρατεταμένη ύφεση, να εφαρμόσει το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και να επανέλθει σε μία βιώσιμη πορεία ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δράττομαι της ευκαιρίας για να τονίσω την ανάγκη εξεύρεσης πρακτικών λύσεων ειδικά για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που βρίσκονται σε έκτακτες περιστάσεις. Ένα ειδικό ζήτημα είναι η επικείμενη απότομη και πολύ σημαντική απώλεια για την Ελλάδα των κονδυλίων της Ε.Ε. λόγω, μεταξύ άλλων, της αλλαγής του καθεστώτος διαφόρων περιοχών. Η περιφέρεια της Αττικής, ιδίως, η οποία αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού και του ΑΕΠ, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οικονομική και κοινωνική κρίση. Στο ίδιο πλαίσιο, οι προτεραιότητες της Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε απότομη διακοπή της χρηματοδότησης ενός βασικού τομέα για την ελληνική οικονομία σε αυτή τη χρονική στιγμή.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να κάνω δύο επιπλέον επισημάνσεις. Είναι κατανοητό ότι η επιτυχής εφαρμογή της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της διαρθρωτικής προσαρμογής εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθμό από την εκτεταμένη μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους. Οι μακροχρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, και γενικότερα, ο τομέας της γενικής κυβέρνησης υπήρξαν πηγή κακής κατανομής πόρων, μειωμένης αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης πολιτικής, εμποδίων στην επιχειρηματικότητα του ιδιωτικού τομέα και κοινωνικής αδικίας. Για το λόγο αυτό, η μεταρρύθμιση του κράτους αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα και σημείο-κλειδί του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, με στρατηγική επικέντρωση ενδιαφέροντος σε τομείς όπως: η μεταρρύθμιση της φορολογικής πολιτικής και των εσόδων της διοίκησης, το κτηματολόγιο, η μεταρρύθμιση των ρυθμιστικών αρχών και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και η δημιουργία μίας σταθερής διυπουργικής συντονιστικής δομής υπό το γραφείο του Πρωθυπουργού.

Σε όλους αυτούς τους τομείς, η κυβέρνηση, με την πολύτιμη τεχνική βοήθεια της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα εφαρμόζει αυτή τη στιγμή ένα πλήρες πρόγραμμα μεταρρύθμισης, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου θα ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του κράτους και θα επιτρέψει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οικονομίας. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση της Ελληνικής κυβέρνησης για τη συνεχιζόμενη, πολύπλευρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα. Θα ήθελα ακόμη να υπογραμμίσω τη σημασία των ανωτέρω πολιτικών, στις οποίες θα αναφέρεται η προσεχής ανακοίνωση της Επιτροπής. Η εφαρμογή αυτών των πολιτικών θα είναι συμπληρωματική των διαρθρωτικών μέτρων για την ενίσχυση της ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Ο αμοιβαία ενισχυτικός χαρακτήρας αυτής της διττής στρατηγικής θα φέρει πιο κοντά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και θα θέσει τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη