Επανέφερε στο Μητρώο των Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς τη Focus-Bari ο ευέλικτος Σίμος Κεδίκογλου

31.8.12

Μια εντυπωσιακή απόφαση έλαβε κατά τις "νεκρές" μέρες του Αυγούστου ο υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου ο οποίος κι αποφάσισε να "διαβάσει" διαφορετικά τα στοιχεία και να επαναφέρει την αμφιλεγόμενη Focus-Bari στο Μητρώο των Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς

Ο κ.Κεδίκογλου ικανοποίησε αίτημα της εταιρείας το οποίο εκκρεμούσε από τον Αύγουστο του 2010(!) και κανένα μέλος των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου δεν...


...έκρινε νόμιμο να το ικανοποιήσει. Γιατί άραγε το ικανοποίησε ο ευέλικτος Σίμος;

Στο έγγραφο μάλιστα, δεν καταγράφεται καμία απολύτως επίκαιρη αιτιολογία της απόφασης του υπουργού:

Ο κ.Κεδίκογλου επικαλείται δυο έγγραφα του 2010(!) τα οποία οι προηγούμενες αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες αγνόησαν ως μη πειστικά για την επαναφορά της εταιρίας στο Μητρώο!

Την υπ’ αριθμ. 43682/04-08-2010 αίτηση της εταιρείας «FOCUS BARI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνοδευόμενη από τα αναγκαία κατά τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2328/1995 δικαιολογητικά για την εγγραφή της στο Μη-
τρώο Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς καθώς και τα υπόλοιπα δικαιο-
λογητικά που προσκομίστηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51399/09-09-2010 έγγραφο, από
τα οποία προκύπτει ότι τηρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 49470/01-09-2010 έγγραφο του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκο-
πήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ).


Με την εγγραφή στο συγκεκριμένο Μητρώο Επιχειρήσεων να αφορά τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την διεξαγωγή ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του Δημοσίου, μπορεί ο κ.Κεδίκογλου να μας εξηγήσει την ευνοϊκή μεταχείριση της Focus-Bari;