Θα μας εξηγήσει η κυβέρνηση τη σκοπιμότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων που καταγγέλλει η Ένωση Εισαγγελέων;

13.6.14


Αν και είμαι σίγουρος ότι ο τρόπος που θα επιλέξει η κυβέρνηση να απαντήσει στους δικαστές είναι διάφορες διαρροές στα ΜΜΕ σχετικά με τους μισθούς του, θα είχε ενδιαφέρον να μας εξηγήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου κάποια πράγματα.

Στη χθεσινή σημαντική ανακοίνωση της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος κατήγγειλε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τις οποίες μοιάζει να θεωρεί κάπως επικίνδυνες για την απονομή της Δικαιοσύνης.

Να τα 4 παραδείγματα που αναφέρει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος:

(i) η αντικατάσταση του άρθρου 263 α Ποινικού Κώδικα (ώστε κατηγορίες προσώπων να παύσουν να θεωρούνται ως υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, στα οποία μπορούν να διατεθούν επιχορηγήσεις κ.λπ. από νπδδ, Τράπεζες κ.λπ. και, άρα, δυνάμει υποκείμενα εγκλημάτων σχετικών με την υπηρεσία) με το άρθρο πρώτο § ΙΕ  υποπαράγραφος ΙΕ.12 άρθρου πρώτου Ν 4254/2014, και η επαναφορά της διάταξης μετά 20 ημέρες με το άρθρο 50 Ν 4262/2014.

(ii) η πρόβλεψη με το άρθρο 20 § 6 εδ β’ Ν 4255/2014 (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) της οριστικής παύσης εκκρεμών ποινικών διώξεων που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλείψεις σχετιζομένων με διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

(iii) η πρόβλεψη στο άρθρο 39 § 12 Ν 4024/2011 (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) ως νομίμων, δαπανών που έγιναν ως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για την πληρωμή απασχολούμενων στον ΟΣΚ προσώπων, ακόμη και σε βάρος του προϋπολογισμού.

(iv) Η μη αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν ως επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων κ.λπ. φορέων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το χρονικό διάστημα από 1-9-2005 έως 31-9-2010 και η ex post άρση τυχόν γενομένων καταλογισμών, με το άρθρο 51 § 9 Ν 3918/2011.

Μπορεί ο υπουργός Δικαιοσύνης ή έστω κάποιος από την κυβέρνηση να επιχειρηματολογήσει υπέρ αυτών των ρυθμίσεων; Μπορεί οι εισαγγελείς να έχουν άδικο. Μπορεί η κυβέρνηση να μας πείσει γι' αυτό;