Τις συναλλαγές της οικογένειας Σάλλα με τη Λαϊκή Τράπεζα επιβεβαιώνει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

3.5.13

Εκατομμύρια ευρώ ενδέχεται να χρωστά στη Λαϊκή Τράπεζα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, καθώς και μέλη της οικογένειάς του σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκου Δημητριάδη σε ερώτηση βουλευτή του ΑΚΕΛ.


Εταιρίες που εμπλέκονται, δάνεια και αγορές μετοχών, είναι...


...μερικά από τα θέματα που αναλύονται και απαντώνται από πλευράς Διοικητή. Αναλυτικά το επίμαχο απόσπασμα της απάντηση του Διοικητή:

Σύμφωνα με τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στο υποκατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2011, διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός χορηγήσεων είχε ως αρχικό σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε μετοχές. Πηγή αποπληρωμής κατά την εγκριτική διαδικασία των εν λόγω δανείων, δεν ήταν άλλη από την χρηματοδοτούμενη επένδυση. Η επενδυτική φύση των εν λόγω δανείων, σε συνδυασμό με τη μη αξιολόγηση ύπαρξης άλλης πηγής αποπληρωμής, καθώς και την εφαρμογή προγράμματος αποπληρωμής όπου ολόκληρο ή σημαντικό μέρος του κεφαλαίου καθίστατο πληρωτέο στη λήξη του αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο για την τράπεζα. 

Στις χορηγήσεις για αγορά μετοχών χωρίς άλλη πηγή αποπληρωμής που εντοπίστηκε κατά τον προαναφερόμενο έλεγχο συμπεριλαμβάνονταν εταιρίες συμφερόντων της οικογένειας του Μιχάλη Σάλλα. Συγκεκριμένα, αρχικά δόθηκε όριο σε Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό (ΑΑΛ) ύψους €150 εκ για την αγορά μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε εταιρείες συμφερόντων του Μιχάλη Σάλλα (KAEOEnterprises, ShentEnterprises, BenidverInvestments). Στη συνέχεια οι δύο τελευταίες εταιρείες μεταφέρθηκαν στα δύο παιδιά του Μιχάλη Σάλλα, Γεώργιο και Μυρτώ, διατηρώντας στο όνομα του Μιχάλη Σάλλα την εταιρεία KAEOEnterprises. Κατά τη στιγμή του ελέγχου, τα συνολικά όρια των τριών ΑΑΛ ανέρχονταν στα €150 εκ (€50 εκ η καθεμιά), με συνολικά χρεωστικά υπόλοιπα €112,5 εκ. Οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις αφορούσαν εγγυητική επιστολή ύψους €7,5 εκ από την Τράπεζα Πειραιώς και ενεχυρίαση 66,2 εκ μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, χωρίς να έχουν ληφθεί οι προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων των εταιρειών. Κατά την εποπτική αξιολόγηση των κινδύνων και των ελάχιστων απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαίτησε από την τράπεζα τη διενέργεια προβλέψεων σχετικά με τις προαναφερόμενες χορηγήσεις συνολικού ύψους €87,8 εκ. Στη συνέχεια εντοπίσθηκαν στην Κύπρο δύο εταιρείες, με τελικό δικαιούχο τον κ. Τσατσόπουλο, στέλεχος του Ομίλου Πειραιώς, Sibadelκαι Dimaline, οι οποίες διατηρούσαν συνολικά χρεωστικά υπόλοιπα σε ΑΑΛ ύψους €21,5 εκ, με μοναδική εξασφάλιση την ενεχυρίαση 12,8 εκ μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς. Για αυτούς τους λογαριασμούς απαιτήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πρόσθετη πρόβλεψη ύψους €18,16 εκ.

Μπορείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» της Κύπρου εδώ και το σχετικό ρεπορτάζ από το Κουτί της Πανδώρας εδώ.

Διαβάστε τι είχε η γράψει η Παραπολιτική στις 23 Μαρτίου εδώ, όταν η Τράπεζα Πειραιώς του Μιχάλη Σάλλα ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών.