Ραγκούσης για προσλήψεις στη ΔΤ: Καταστρατηγούν τους νόμους κι εξουδετερώνουν το ΑΣΕΠ

16.10.13

Παραθέτω σημερινή δήλωση του πρώην υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση για τροπολογία που αφορά προσλήψεις στη Δημόσια Τηλεόραση:

Η Ελλάδα υπέφερε και έπασχε για δεκαετίες μέχρι να καταφέρει - με ανυπολόγιστο πολιτικό κόστος για ορισμένους φορείς και πρόσωπα - να αποκτήσει ένα αξιοκρατικό, διαφανές και δίκαιο σύστημα προσλήψεων σε όλο το εύρος του δημοσίου.

Πρώτος σταθμός σε αυτήν τη δύσβατη και αντίξοη πορεία ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση του νόμου 2190 το 1994. Τελικός σταθμός ήταν τον Δεκέμβριο του 2009 ο νόμος 3812 με τον οποίο στεγανοποιήθηκε πλήρως ο νόμος 2190 και ολοκληρώθηκε η πορεία προς την αξιοκρατία.

Ο νόμος 3812 του 2009 έχει μία συμβολική σημασία για το σημερινό πρωθυπουργό κ.Α.Σαμαρά διότι ήταν ο πρώτος νόμος μετά την εκλογή του ως προέδρου της Ν.Δ.. Ήταν ο πρώτος νόμος τον οποίο ο κ.Σαμαράς αποφάσισε να καταψηφίσουν οι βουλευτές της Ν.Δ. μαζί με την ταυτόχρονη δημόσια τοποθέτησή του ότι θα επαναφέρει τα stage στο δημόσιο, κάτι που με απόλυτη συνέπεια τελικώς και προσφάτως έπραξε. Αν θέλει κάποιος να εξετάσει την πορεία της Ελλάδας προς το δημοσιονομικό γκρεμό του 2009 δεν έχει παρά να ακολουθήσει το μαύρο νήμα που συνδέει τις πολυποίκιλες νομοθετικές τροπολογίες που κατά καιρούς καταλάμβαναν τα θέματα προσλήψεων στο δημόσιο.

Σήμερα, είναι κατατεθειμένη προς ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο τροπολογία για τις προσλήψεις στον νέο φορέα της κρατικής τηλεόρασης, τροπολογία με την οποία καταστρατηγούνται απολύτως και ο Ν.2190/94 και ο Ν.3812/09 καθώς και εξουδετερώνεται το ΑΣΕΠ.

Η Ελλάδα με αυτήν την τροπολογία καλείται να γυρίσει πίσω, στο βαθύ πελατειακό της παρελθόν και με απόφαση- συνενοχή της Βουλής, να καταλύσει τους νόμους της αξιοκρατίας. Η Ελλάδα της αξιοκρατίας δεν είναι μόνον ζητούμενο είναι και κεκτημένο σε ορισμένους τομείς. Επομένως για όλους τίθεται το μεγάλο ζήτημα πως προστατεύουμε αυτήν την Ελλάδα από τη θεσμική και πολιτική βίαιη προσπάθεια της πελατειακής πολιτικής λογικής να την γκρεμίσει. Σε κάθε περίπτωση πλέον δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι οι κυβερνητικές δήθεν διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο μόνο στόχο έχουν την αποδόμηση των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών .

Υ.Γ.: Για να γίνει απολύτως σαφής η καταστρατήγηση των δύο νόμων ακολουθούν τα δύο άρθρα που μέχρι τώρα απαρέγκλιτα εφαρμόζονται σε πλειάδα συμβασιούχων στο δημόσιο και που θα πάψουν να ισχύουν.

Ν.3812/2009 περίπτωση "ιε. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997."

Νόμος 2190/1994 "παρ.15. Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 κοινοποιούν υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. κάθε ανακοίνωση κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθρου και ακολούθως γνωστοποιούν το συνολικό αριθμό των αιτήσεων και αποστέλλουν τους πίνακες της παρ.11 του παρόντος άρθρου που περιλαμβάνουν τους προσλαμβανόμενους, με ένδειξη και της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται επίσης να ζητεί από τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα κατάλογο των υπηρεσιών τους που απασχολούν προσωπικό του παρόντος άρθρου και να ενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση από τους οικείους προϊσταμένους των διατάξεων αυτού. Τον έλεγχο διενεργούν οι επιθεωρητές του Α.Σ.Ε.Π. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος.

«Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, και καταλογισμός του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στο παρανόμως απασχολούμενο ή απασχοληθέν προσωπικό. Αρμόδιο για τον καταλογισμό όργανο, βάσει της έκθεσης του Επιθεωρητή του Α.Σ.Ε.Π., είναι ο διατάκτης του φορέα στον οποίο έγινε η παράνομη πρόσληψη. Ο καταλογισμός γίνεται εις ολόκληρον εις βάρος των, κατά την έκθεση του επιθεωρητή του Α.Σ.Ε.Π., υπευθύνων για τις παράνομες προσλήψεις και εις βάρος των λαβόντων εφόσον διαπιστωθεί ότι από δόλο ή βαρεία αμέλεια συνέπραξαν στη μη νόμιμη πρόσληψή τους. Τα ποσά των καταλογισμών παρακρατούνται από τις μηνιαίες αποδοχές των βαρυνομένων με αυτούς, σε ποσοστό όχι μείζον του μισού των αποδοχών αυτών, μέχρις ότου συμπληρωθεί το ποσό του καταλογισμού. Η πράξη καταλογισμού κοινοποιείται υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. από το αρμόδιο για την έκδοσή της όργανο. Οι ανωτέρω καταλογιστικές αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου".