Επέκταση του συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

6.11.14


Ο Συνήγορος του Πολίτη µε αφορµή την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου «Βαλλιανάτος κ.ά. κατά Ελλάδας», ζητά την άµεση επέκταση του συµφώνου συµβίωσης σε οµόφυλα ζευγάρια.

Βάσει της απόφασης αυτής ο αποκλεισµός των οµόφυλων ζευγαριών από το πεδίο εφαρµογής του νόµου 3719/2008 και τη δυνατότητα σύναψης συµφώνου συµβίωσης συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 (προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) σε συνδυασµό µε το άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπενθυµίζει ότι η µη συµµόρφωση µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) εκθέτει τη χώρα διεθνώς και δεν συνάδει µε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης επισηµαίνει, για ακόµη µια φορά, την ανάγκη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τη προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των οµόφυλων ζευγαριών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπογραµµίζει ότι η εξασφάλιση ισονοµίας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισµού, θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Η καθυστέρηση εκσυγχρονισµού του νοµοθετικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση δεν δηµιουργεί µόνο προβλήµατα στους άµεσα ενδιαφερόµενους, αλλά επιτείνει τη σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, συντηρώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις καθώς και συµπεριφορές απαξίωσης και περιθωριοποίησης.