Απάντηση του Υπ.Παιδείας για τις αναρτήσεις μας σχετικά με το Ινστιτούτο Νεολαίας

7.7.11

Παραθέτω το e-mail που λάβαμε από το Υπ.Παιδείας:

Σχετικά με το ζήτημα που έχετε αναφέρει στις αναρτήσεις σας, ζητήσαμε ενημέρωση ως εποπτευόμενος φορέας και το Ινστιτούτο Νεολαίας εξέδωσε την ανακοίνωση την οποία σας κοινοποιούμε:

Το έργο «Αναβάθμιση και Επέκταση της Λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, είναι έργο συνεχιζόμενο, έχει ως αφετηρία υλοποίησης το 2007 και ως εκ τούτου η Εθνική Συμμετοχή περιορίζεται στα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία (80% Ευρωπαϊκοί πόροι και 20% εθνική συμμετοχή)

Ως νέα διοίκηση του Ινστιτούτου Νεολαίας, βρήκαμε το έργο σε φάση υλοποίησης αλλά ταυτόχρονα με ουσιαστικές αδυναμίες και...


....στρεβλώσεις τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, η α' φάση του έργου (2007) δεν είχε σαφή κριτήρια και διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης και ολοκληρώθηκε τέλος του 2010.

Όσον αφορά τη συνέχιση του έργου υπήρξε καθυστέρηση στην επαναπροκήρυξή του- με κίνδυνο να απολεσθούν οι πόροι για το υπόλοιπο του προγράμματος, γιατί έγινε επανασχεδιασμός του με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας των θυρίδων για την αποτελεσματικότερη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής. Το έργο παρουσιάζει για πρώτη φορά τις παρακάτω καινοτομίες ως προς τις διαδικασίες:

1. Η επιλογή των στελεχών θα γίνει βάσει ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι διττός:
(α) να εξασφαλίσει τη στελέχωση των Θυρίδων με υψηλού επιπέδου προσωπικό με βάση τα τυπικά τους προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένη γλώσσα, γνώση πληροφορικής κλπ αλλά και με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσα από ηλεκτρονικό τεστ δεξιοτήτων.
(β) να μειώσει στο ελάχιστο τον χρόνο αξιολόγησης των υποψηφίων ώστε να υπάρξει γρήγορη έναρξη και υλοποίηση του έργου ώστε να μην χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι.

2. Για πρώτη φορά υπάρχει μητρώο εξειδικευμένων επιστημόνων για την υποστήριξη των ίδιων των Θυρίδων στο πολύπλοκο και απαιτητικό έργο τους. Σκοπός είναι, ο χωρικός εξορθολογισμός των Θυρίδων με την παράλληλη αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους νέους επιχειρηματίες.

Σε κάθε περίπτωση διαβεβαιώνουμε ότι το έργο δεν αφορά δημιουργία νέων δομών στα πλαίσια του δημόσιου τομέα, δεν αφορά εθνικούς πόρους και δεν αφορά πρόσληψη προσωπικού με δαπάνη του δημοσίου. Η προκήρυξη γίνεται στα πλαίσια εγκεκριμένου συνεχιζόμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος, οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί είναι απολύτως νόμιμες στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, η σκοπιμότητα του έργου αφορά την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, η προκήρυξη αφορά στη στελέχωση για την υλοποίηση του προγράμματος και η υλοποίησή του είναι ανεξάρτητη από την αυτόνομη ή υπό συγχώνευση ή υπό κατάργηση θεσμική λειτουργία του Ινστιτούτου. Η μη υλοποίηση του προγράμματος σημαίνει μη ολοκλήρωση ενός συνεχιζόμενου έργου-ανεξάρτητα του επανασχεδιασμού του- και μη απορρόφηση των αντίστοιχων κονδυλίων.