Αναδιάρθρωση ΕΡΤ: Συγχωνεύσεις οργανισμών με ετήσιο όφελος 1,2 εκατ. ευρώ

19.8.11


Στο πλαίσιο εξορθολογισ ού των Νο ικών Προσώπων που υπάγονται στην Γενική Γραμμ ατεία Μέσων Ενη μέρωσης καταργούνται το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (Ε.Ο.Α.) και το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.), οι λειτουργίες των οποίων λόγω συνάφειας αντικειμ ένου ενσω ματώνονται στη Διεύθυνση Μουσείου – Αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε. Το εκτιμ ώμ ενο άμ εσο ετήσιο όφελος ξεπερνά τα 1,2 εκατ. € το οποίο εξοικονομ είται από τις παρακάτω ενέργειες:

-τη λύση της μίσθωσης του κτιρίου, όπου στεγάζεται το αρχείο, κόστους ετησίως 552.000€
-τη λύση της σύμ βασης για τη φύλαξη του κτιρίου, κόστους ετησίως 95.202€
-τη λύση συ μβάσεων που αφορούν στην απασχόληση 3 δικηγόρων έναντι 150.000€
-τη λύση συ μβάσεων 3 τεχνικών Συμ βούλων με...


...κόστος 233.000€
-την κατάργηση των Διοικητικών Συ μβουλίων των δύο Οργανισ μών, καθώς και των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συ βούλου, από τις οποίες θα προκύψει ετήσια εξοικονό ηση 156.000€ περίπου.

Σημ αντικό θα είναι το όφελος λόγω των οικονομ ιών κλίμ ακος που επιτυγχάνονται μέσα από τη συγκέντρωση της άσκησης παρό μοιας φύσης δραστηριοτήτων από έναν και μόνο φορέα. Επιπλέον όφελος θα προκύψει από την ψηφιοποίηση υλικού από την ίδια την ΕΡΤ – Α.Ε.. 600 ώρες ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού κόστισαν στο Ε.Ο.Α., μετά από ανάθεση σε τρίτους 750.000€. Η επεξεργασία του αρχείου από την ΕΡΤ – Α.Ε. θα μειώσει το κόστος ψηφιοποίησης κατά 70% περίπου.

Διασφαλίζονται οι δράσεις των Ι.Ο.Μ. – Ε.Ο.Α. μ ε πολύ μ ικρότερο κόστος ενώ το προσωπικό των Φορέων πρόκειται να αξιοποιηθεί κατόπιν διαδικασιών αξιολόγησης του ΑΣΕΠ και με βάση συγκεκρι μένα κριτήρια, όπως αυτά θα διαμ ορφωθούν από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθ ισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.