Αναδιάρθρωση ΕΡΤ: Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας κι απόδοση φόρων

19.8.11

1. Θα διατεθεί άμ εσα προς αξιοποίηση των αναγκών του ελληνικού δημ οσίου, σε συνεννόηση μ ε το Υπουργείο Οικονομ ικών, έκταση 700 στρεμμ άτων στην κοινότητα Περαίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης. Η αξία της, κατ’ εκτίμηση της Διοίκησης, υπολογίζεται στα 300 εκατ. ευρώ περίπου.

2. Επίσης τον Σεπτέ βριο ξεκινά η απεγκατάσταση συγκεκρι μένων τμ ημ άτων της ΕΡΤ στην Κατεχάκη, με παράλληλη μεταφορά των εργαζομ ένων στο κτίριο της Αγίας Παρασκευής. Έτσι από την Κατεχάκη θα απελευθερωθούν συνολικά 2.200 τ.μ, στα οποία στεγάζονται περίπου 290 άτομ α. Σε αυτή θα παρα μείνουν: α) Τα 3 studios καθημ ερινής παραγωγής εκπο πών (ζωντανών – video) μ ε το προσωπικό λειτουργίας τους και β) Τα Van (κέντρο διακίνησης κινητών μονάδων). Τα κτίρια θα δοθούν για μεταφορά δραστηριοτήτων του Υπουργείου...

...Προστασίας του Πολίτη.

3. Θα υπάρξει μ ελέτη αξιοποίησης της λοιπής ακίνητης περιουσίας.


Η ΕΡΤ – Α.Ε. εμ φανίζει λογιστικό έλλειμμ α. Η οικονομ ική εξυγίανση της ΕΡΤ Α.Ε. είναι εφικτή μ έσω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου – ύψους 285 εκατ. € – κατά το ποσό των υπολειπόμ ενων ζη ιών των 60 εκατ. €. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμ α τα έσοδα της ΕΡΤ Α.Ε. από το έτος 2012 να είναι πλήρως
φορολογήσι μα καθώς, λογιστικά θα υπολογίζονται ως κέρδη.

Με βάση τα προαναφερθέντα, πέραν των εισφορών των εργαζο μένων, η ΕΡΤ Α.Ε. θα αποδίδει πλέον φόρους στο Ελληνικό Δημ όσιο.