Αναδιάρθρωση ΕΡΤ: Διακόπτεται η έκδοση του περιοδικού "Ραδιοτηλεόραση"

19.8.11

Από τη σημερινή παρουσίαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΡΤ από τον Υπ.Επικρατείας Ηλία Μόσιαλο:

1. Προχωρούμε σε διακοπή της έκδοσης του περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση», δεδο μένων των νεότερων εξελίξεων, οι οποίες ευνοούν διαδικτυακούς τρόπους επικοινωνίας και πληροφόρησης. Γι’ αυτό το λόγο στρέφουμ ε την προσοχή μας προς την ανάπτυξη λύσεων που αφορούν τη χρήση των πολυμ έσων.

2. Όσον αφορά στο ένθετο υλικό του περιοδικού, αυτό θα συνεχίσει να είναι διαθέσι μο δωρεάν μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Αν πάλι
υπάρχει ζήτηση για συγκεκριμ ένες παλαιότερες εκπο πές, αυτές οι
ενδιαφερό μενοι θα πορούν να τις ζητήσουν από το ψηφιακό αρχείο
της ΕΡΤ έναντι ανάλογης α μοιβής. 3. Οι εργαζό μενοι της «Ραδιοτηλεόρασης» παρα μένουν στο ανθρώπινο δυνα μικό της ΕΡΤ Α.Ε. με έμφαση στην αξιοποίηση τους στον τομέα των Πολυμέσων.